09 August, 2003

هرگز از دوباره جان گرفتن ابلیس بی جان شده غافل مباش!
که انقلاب پس از پیروزی نیز همواره در خطر انهدام است...
مارهای سرکوفته در گرمای فتح و غفلت جشن غرور و قدرت باز سربرمیدارند و رنگ عوض می کنند
نقاب دوست می زنند و از درون منفجر می کنند غاصب همه دست اوردهای انقلاب می شوند و میراث خوار مجاهدان و تعزیه خوان شهیدان!

دکتر علی شریعتی مجموعه اثار6ص193