17 June, 2003

دیشب شهرک اکباتان خانه یکی از دوستانم خوابیدم ساعت حدود دوازده و نیم بود که من با فریادهای عجیب و غریب بیدار شدم رفتم تا ببینم چه خبر شده. از یکی از بچه هایی که کنار یکی از بلوکها ایستاده بود جریان را پرسیدم گفت اقا تظاهراته اونم از نوع ضد حکومت... تازه فهمیدم چه خبره... یک نکته جالبتر اینکه هیچ کس جز چند تا بچه بسیجی کاری به کار این جماعت نداشت!کاش دانشجوها هم همین وضع را داشتند