08 August, 2003

شخصی از برنارد شاو پرسید برای ایجاد کار در دنیا بهترین راه چیست؟ شاو پاسخ داد زنان و مردان را جدا کرده و در دو جزیره قرار دهند. انو قت میبینید که با چه سرعتی مشغول کار میشوند سئوال کننده پرسید چه کار؟ شاو گفت کشتی ها خواهند ساخت که به وسیله ان هر چه زودتر به یکدیگر برسند.... به نظر من این کار برای ایجاد کار برای نوجوانان بد نباشد! شما چه فکر میکنید؟