01 August, 2003

مدتی را در شهر تبریز شهری که قدم به قدمش مملو از مغازه های بستنی فروش است شهری که من اول بار بود که می دیدمش با ادمهای زیادی رفت و امد کردم از اخوند گرفته تا اقوام خودم
به هر جهت خواستم نقل قولی کنم از یکی از قابلمه به سرها که هی پز جمهوری اسلامی را می داد:

حاج اقا نظر شما درباره تجمع دانشجویان در هجدهم تیر چیست؟
اینها نن نمیدانم واقعا دانشجو هستند و یا خیر ار انها نیستند فقط میدانم که این جوانکهای بی تجربه می گویند ما امریکا را می خواهیم اینها به قول امام میخواهند سواری بدهند می خواهند مملکت
را مثل زمان طاغوت کنند ان زمان مردم حیا نداشتند ... یادم میاد در ان زمان که کاخ جوانان را درست کردند که حیای مردم را بریزند یک زنی با شوهرش شب رفت انجا و بعد از ان
کثافت کاری ها فردا امد مسجد جتمع ان خانم و با افتخار در مجلس روضه از دیشب حرف می زد بله امریکا از طریق شاه حیای مردم را ریخت... خلاصه این هم از فرمایشات یکی از
شخصیتهای مطرح این استان که حاضر به مصاحبه نشد و اینجانب فقط همین چند کلمه را از ایشان فیض بردیم.