11 June, 2003

مدتی میشد که سری به اینترنت نزده بودم هوا تاریک شده بود منم که میخواستم یادی از اینترنت بکنم وقتی اینجانب سری به بلاگ خود زدم واقعا جا خوردم که من را به گورستان برده اند و خلاصه به قول این اخوندها فاتحه مرا خواندند... فردای همان روز در دانشکده برای چند تا از دوستان جریان را تعریف کردم و با ان صدای نکره شان و ان جیغ های بلندشان زدند زیر خنده و خلاصه هکر این بلاگ هم یکی از دوستان نزدیک من درامد عجب دوستانی داریم گه مرا قبل از مرگ به بهشت زهرا میفرستند