11 June, 2003

زمتانی که ناپلئون سوم به لوئی پاستور گفت که با وجود این همه کشف وضعش اینقدر فقیرانه است وی پاسخ داد که در فرانسه هر دانشمندی که برای تحصیل منافع مادی کار میکند موجبات تنزل مرتبه خود را فراهم میسازد.