21 June, 2003

چند روز پیش یکی از همکلاسیها تحقیقی نوشته بود در رابطه با زن که بخشی از ان را که درباره نظر برخی از بزرگان نسبت به زن بود یادداشت کردم :
الکساندر دوما گفته است زن در 35 الی 40 سالگی میتواند مرد را به زانو دراورد.
ضرب المثلی ارمنی میگوید زن و قرض شبیه همند خدا هیچکس را گرفتار این دو نکند!
اسپانیایی ها ضرب المثلی دارند که میگوید دشمن بزرگ پیرمرد... زن جوان است.
شوپنهار گفته است زنان خیلی بااستعداد و تیزهوشند ولی دارای نبوغ نیستند!
الفرد دوموسه گفته است در مرحله اول به خودت و در مرحله دوم به زنت امر کن!
رانونزنو گفته زن تا زن است شیطان دوستش دارد چون مادر میشود خدا دوستش دارد.
لانت توگو گفته است تمام مکرها و کجرفتاریهای زن در مقابل عشق و رنج مادری از بین میرود.