06 February, 2007

شب عاشورا در خانه هنرمندان

خانه هنرمندان برنامه ای رابرای شب عاشورا ترتیب داده بود که به اتفاق یکی از دوستان رفتم انجا اول برنامه واقعا کسل کننده بود به حدی که بعضی حضار سالن را ترک کردند و ترجیح دادند که از طریق تلوزیون مدار بسته برنامه ها را دنبال کنند تا اینکه سید محمد خاتمی امد خانه هنرمندان و من هم برای استقبال رفتم و موفق شدم با او دست بدهم و سلامی داده باشم.
دیشب از کنفرانس داووس بازگشته بود و به گفته خودش به احترام امام حسین علی رغم خستگی در مجلس حاضر شده بود شاعری چاوشی نام هم که فرصت را غنیمت شمرده بود یکساعتی مدح و ثنای عاشورا را گفت که به هر زبانی از پشت میکروفون کنده نمیشد! بعد از چند شاعر بی سر و ته دیگه...در پایان هم خاتمی درباره عاشورا و فلسفه ان صحبت کرد که بسیار جذاب بود دراین جسه چهره هایی چون مجید مجیدی و احمد مسجد جامعی و محسن ارمین و محمدعلی ابطحی-که مثل همیشه بیرون جلسه قدم میزد- حضور داشتند